Ons verhaal

Barend Post

Advocatuur

Over
Barend Post is een ervaren advocaat en strategisch juridisch adviseur, opererend op de snijvlakken tussen verschillende disciplines: juridisch, fiscaal, financieel en commercieel. Hij is vanuit zijn brede ervaring gewend om over de linies te denken en werken en op deze manier ketenregie, stakeholder-­ en projectmanagement te verzorgen. Met up-­to-­date kennis van contractenrecht, ondernemingsrecht, financieel recht en vastgoed en in samenwerking met anderen.
Hiervoor is Barend Post ruim 15 jaar equity partner geweest binnen de finance & structuring sectie van AKD. Vanuit deze invalshoek was hij voor een belangrijk deel gericht op de sectoren zorg, duurzame energie en vastgoed. Ook heeft hij zich beziggehouden met vastgoed en bestuursrecht bij Stibbe, ondernemingsrecht in brede zin binnen Houthoff Buruma en met beleggingsfondsen, beursnoteringen en effectenrecht bij Wouters Advocaten/Andersen Legal. De laatste jaren is hij veelvuldig betrokken bij initiatieven en projecten waarbij het creëren van social impact een centrale rol vervult.

Geïntegreerd en maatschappelijk
geëngageerd werken

Barend Post
Geïntegreerd en maatschappelijk geëngageerd werken met een ‘markt’-focus’, waarbij het belang van de cliënt en duurzaam ondernemen voorop staat zit hem in het bloed. Verder heeft hij een holistische aanpak op vraagstukken, kijkt hij met een ruime blik naar een dossier en denkt hij in dwarsverbanden. Bij het adresseren van bijvoorbeeld een financieringsproblematiek komen tevens vaak andere zaken aan bod, zoals vraagstukken m.b.t. samenwerkingsvormen en -­afspraken, vastgoed, corporate governance, notariële aspecten, organisatorische en persoonlijke aspecten, fiscaliteit, financiële aspecten, staatssteun, aanbestedingsrecht et cetera. Vanwege het ‘interdisciplinaire’ karakter van de dossiers waar hij bij betrokken is werkt hij dikwijls samen met andere gespecialiseerde adviseurs.
Door zijn benadering is Barend Post een generalist. Hij kijkt met distantie naar de voorliggende problematiek maar is ook, indien nodig, in staat om op detail niveau te opereren. Hij kijkt naar alle stakeholders en naar gedeelde belangen, bij voorkeur daar waar betrokkenen deze zelf niet (direct) onderkennen. Belangrijkste kwaliteiten zijn gelegen in het kunnen terugbrengen van ingewikkelde problematiek tot de essentie en deze op een begrijpelijke wijze bespreekbaar maken met de betrokkenen, daarbij rekening houdend met hun respectievelijke referentiekaders en het daadwerkelijk realiseren van de gestelde doelen.

Opdrachtgevers & Partners

De opdrachtgevers en partners van Barend Post Advocatuur zijn internationale en nationale
partijen uit zowel het private als ook het publieke domein.
Impact investeringen en beleggingen
Hoofd juridische en fiscale zaken a/i van Triodos Investment Management B.V, een wereldwijd erkende leider op het gebied van ‘impact investing.
Zorg
 • Advisering bij (her-­)financieringstrajecten van ziekenhuizen en zorginstellingen.
 • Betrokken bij samenwerkingen tussen ziekenhuizen, beleggers en partijen uit de vastgoedsector.
 • Adviseur van ziekenhuizen die in financiële problemen verkeren.
 • Adviseur van gemeentes die zich garant hebben gesteld voor de verplichtingen van zorginstellingen.
 • Betrokken bij het opzetten en ‘uitrollen’ van zelfstandige behandelcentra en mondzorgketens.
 • Verzelfstandiging van privéklinieken vanuit ziekenhuizen.
 • Advisering over derivatenkwesties.
 • Advisering GGZ-­instellingen bij herstructurering van vastgoed, ‘herverkaveling’ zekerheden en verhouding met het Waarborgfonds voor de Zorg.
 • Betrokken bij bestuurlijke fusies.
 • Advisering van venture capital en private equity funds bij het opzetten van hun fondsen en het participeren in ondernemingen die zorg gerelateerd zijn.
 • Advies ter zake vastgoedtransacties tussen zorginstellingen afkomstig uit de care en buitenlandse beleggers (‘sale-­and-­lease-­back’, erfpachtstructuren et cetera). Advisering van medisch specialisten bij participeren in ziekenhuis.
Duurzame energie
Internationale en nationale Projecten op het gebied van windenergie (offshore en onshore), zonne-­energie (PV), biobrandstoffen (biogas, biovergassing, PKK-­fractie), Energy Service Companies, verduurzaming van scholen, waterstof, gebiedsverduurzaming et cetera.
Vastgoed
 • Projectstructuren en -­financieringen. (nieuw voetbal stadion, nieuw nationaal icoon op het gebied van bloemen en planten, zorgvastgoed et cetera)
 • Financiering van woningcorporaties.
 • Structurering, documenteren en implementatie van vastgoedfondsen.
 • Behandeling van derivatenkwesties.
 • Verzelfstandiging van havenbedrijven.
 • Gebiedsontwikkeling.
 • Sociale stedelijke vernieuwing in krimpgebieden.
 • Publiek private samenwerkingsverbanden.
(Nieuwe) financiering
Ervaring met het structureren en documenteren van venture capital en private equity transacties, leningsdocumentatie, alternatieve en innovatieve vormen van financiering (leasing, factoring, ‘stapelfinancieringen’, uitgifte van obligaties met notering op NPEX/Euronext, ‘social impact bonds’, crowd funding et cetera).